Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marktpand

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die Marktpand, hierna te noemen ‘Makelaar’, sluit met haar Opdrachtgevers, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.
2. Bemiddeling: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het, tegen betaling van een vergoeding door Opdrachtgever, tot stand brengen van een huurovereenkomst voor een woonruimte tussen Opdrachtgever en zijn wederpartij, als bedoeld in artikel 7:425 BW. Makelaar zal nimmer van de wederpartij van Opdrachtgever een opdracht tot bemiddeling voor dezelfde woonruimte aanvaarden. Van een opdracht tot bemiddeling maakt niet deel uit een zoekopdracht als bedoeld in artikel 3 lid 1 en artikel 4 lid 1.
3. Bescheiden: schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op usb sticks, computerschijven, of elke andere gegevensdrager dan ook. Een en ander tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Schriftelijk: Op schrift gesteld, tevens per email of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Verhuur opdracht: Inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het zoeken naar een voor Opdrachtgever passende huurder voor de betreffende woonruimte.
6. Wederpartij: de woningzoekende/(aspirant-)huurder van de betreffende woonruimte.
7. Bepalingen die afwijken van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
8. Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Makelaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Makelaar.
9. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een situatie waarbij de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld indien de Makelaar deze algemene voorwaarden al reeds eerder bij een eerdere overeenkomst ter hand zijn gesteld of de mogelijkheid is geboden van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen en deze digitaal op te slaan.
11. De overeenkomst tussen Makelaar en Opdrachtgever is enkel geldig na een schriftelijke bevestiging. Onder schriftelijk wordt ook verstaan: akkoord via het aanvinken van een online vakje zodat dit opgeslagen kan worden.
Artikel 2 Overeenkomsten, opdrachten
1. Mondelinge afspraken zijn pas geldig nadat deze eerst schriftelijk door de Makelaar zijn bevestigd.
2. Makelaar sluit enkel een overeenkomst met Opdrachtgever en niet met een Wederpartij.
3. Aanvullingen en/of wijzingen op de algemene voorwaarden of aanvullingen op de overeenkomst tussen Makelaar en Opdrachtgever worden eerst na schriftelijke bevestiging van de makelaar binden.
Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever aan de uitvoering van de overeenkomst
1. Partijen zullen niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door beide partijen, onder meer door tijdig alle benodigde gegevens aan Makelaar ter beschikking te stellen.
2. Makelaar zal niet eerder met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen, dan nadat Opdrachtgever hem heeft voorzien van alle daarvoor noodzakelijk gegevens en Opdrachtgever de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft verricht.
3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens tijdig worden aangeleverd bij de makelaar.
4. Zodra opdrachtgever zich aanmeld met naam, telefoonnummer en e-mailadres op de website van Marktpand, is opdrachtgever bekend bij Marktpand en gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden. Opdrachtgever ontvangt per e-mail, inloggegevens waarmee opdrachtgever toegang krijgt tot een persoonlijke digitale omgeving. Hierin kiest verhuurder een pakket en vult deze in. Als opdrachtgever alle velden heeft ingevoerd wordt opdrachtgever naar Ideal gestuurd om de betaling af te ronden. De overeenkomst is hiermee definitief. Mocht de opdrachtgever besluiten om de opdracht alsnog in te trekken of gaat de verhuur niet door – om welke reden dan ook – dan blijft de betaalde som bij Makelaar. Makelaar verstrekt nimmer een geheel of gedeeltelijke restitutie. Alle daarop volgende pakketten dienen te worden aangekocht via Ideal in het desbetreffende account.
5. Indien voor de betreffende woonruimte een vergunning is vereist, of toestemming nodig is van de hypotheekverstrekker danwel van de gemeente, dan komt het verkrijgen van de benodigde toestemming danwel vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Makelaar gerechtigd om de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever dient in het geval van vertraging te wijten aan Opdrachtgever een boete aan Makelaar te voldoen ter hoogte van €150,00. Overige kosten in verband met een eventuele vertraging danwel voor het verrichten van extra werkzaamheden komen voor rekening en risico van Opdrachtgever
Artikel 4 Vergoeding Makelaar
1. Er zijn drie verschillende pakketten waar de opdrachtgever een keuze uit dient te maken. Elk pakket heeft haar eigen prijs en haar eigen uit te voeren werkzaamheden door Makelaar. Het eerste pakket: “Advertentie” kost € 295,00 excl. BTW. Het tweede pakket; “Screening & Huurcontract” kost € 295,00 excl. BTW, het derde pakket: “Advertentie, Screening & Huurcontract” kost €550,00 excl. BTW 2. Daarnaast zijn er extra diensten die door de Opdrachtgever kunnen worden gekocht. Een fotopakket kost € 99,00 excl. BTW, een foto-videopakket kost € 180,00 excl. BTW, een foto en 360-graden pakket kost € 180,00 excl. BTW.
Artikel 5 Taken van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt er zelf voor dat er foto`s van de woonruimte worden verzonden aan Makelaar. Opdrachtgever garandeert dat de foto`s vrij van IE rechten op de website en/of reclame-uitingen mogen worden geplaatst.
2. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor bezichtigingen met de Wederpartij. Opdrachtgever vrijwaart Makelaar voor alle aanspraken van Wederpartij.
3. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de begin en eind inspectie, een lijst van zaken, afspraken over meubilair en andere zaken, de benodigde toestemming van hypoheekverstrekkers en/of gemeente. Opdrachtgever vrijwaart makelaar voor aansprakelijkheid met betrekking tot geschillen tussen Opdrachtgever en Wederpartij.
Artikel 6 Persoonsgegevens
1. Bij inschrijving op de website door huurder of verhuurder wordt er o.a. gevraagd om naam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld maar enkel om de werkzaamheden vanuit Marktpand te kunnen uitvoeren, door contact op te kunnen nemen met Wederpartij om te helpen bij een juiste match met een huurwoning. Bij een Opdrachtgever: om in contact te komen en om de woonruimte zo goed mogelijk te kunnen verhuren.
2. De persoonsgegevens van Opdrachtgever en Wederpartij worden opgenomen in de administratie van Makelaar. Door akkoord gaan met de overeenkomst tot bemiddeling heeft Opdrachtgever toestemming verleend om de persoonsgegevens van deze Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden alsmede deze gegevens te gebruiken ter uitvoering van de werkzaamheden. Uiteraard gebeurd alles in overeenstemming met het geldende Privacy Reglement Van Marktpand
Artikel 7: Inspanningsverplichting makelaar
1. De overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Makelaar heeft de inspanningsverplichting om binnen 24 uur na ontvangst van alle benodigde bescheiden de woning online te plaatsen, met uitzondering van weekend-en feestdagen;
3. Makelaar zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Makelaar en geen resultaatsverplichting. Indien het resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Makelaar, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
4. De advertentie zal na 3 maanden automatisch offline worden gezet.
5. Bij een negatieve screening wordt er maximaal nog één andere (nieuwe) screening uitgevoerd per opdracht.
Artikel 8: Einde en opzegging van de overeenkomst
1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden, eindigt de overeenkomst onder meer door: a. Het bereiken van het met de opdracht beoogde resultaat van de inspanningen van Makelaar; b. opzegging door Opdrachtgever; c. opzegging door Makelaar.
2. Opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever bevrijdt Opdrachtgever niet van zijn schadeplichtigheid en verplichting tot vrijwaring jegens Makelaar. Het door Opdrachtgever betaalde bedrag voor het gekozen pakket wordt nimmer gerestitueerd.
3. Opdrachtgever en Makelaar zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen. Makelaar zal de overeenkomst onder meer opzeggen indien hij te vrezen heeft dat Opdrachtgever de tot stand te brengen huurovereenkomst niet of niet deugdelijk zal nakomen, onverminderd zijn aanspraken op betaling als voorzien in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden.
4. Onverminderd de in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden voorziene aanspraken op schadevergoeding kunnen partijen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.
5. Makelaar zal de overeenkomst met Opdrachtgever in ieder geval opzeggen indien: a. Er sprake is van beschikkingsonbevoegdheid van Opdrachtgever; b. Er beslag is gelegd op de te verhuren woonruimte; c. Makelaar het vermoeden heeft van oplichting, valse/verkeerde informatie;
Artikel 9: Klachtplicht en verval van rechten
1. Klachten met betrekking tot de door Makelaar verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten – dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 weken na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Makelaar te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van Makelaar.
2. Indien Makelaar bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en Wederpartij is Makelaar nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst door partijen. Opdrachtgever vrijwaart Makelaar van alle aansprakelijkheden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de huurovereenkomst. Makelaar zal Opdrachtgever slechts een conceptversie toezenden welke uitvoerig bestudeerd en zonodig aangepast dient te worden door Opdrachtgever en Wederpartij.
3. De Opdrachtgever is verplicht om direct bij het in ontvangst nemen van de geldigheid te controleren. Makelaar staat niet in voor de echtheid van de door de Wederpartij aangeleverde stukken. Makelaar verwerkt de gegevens van Opdrachtgever voor de uitvoering van de bijzondere taken ter verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid. Deze gegevens worden gecontroleerd via EDR, Focum, Experian, Consumatrix, BKR en BKR online ID. Indien de Wederpartij een geschikte huurder wordt geacht door Makelaar worden er een aantal bescheiden naar Opdrachtgever toegezonden. Makelaar is niet aansprakelijk.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de stukken genoemd onder punt 8.3 te onderzoeken en controleren. Opdrachtgever vrijwaart de makelaar voor alle schade die kan ontstaan door het eventueel ontvangen van valse stukken van de Wederpartij. Makelaar controleert welliswaar alle aangeleverde bescheiden echter garandeert niet dat de potentiele huurder een goede huurder is voor Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren en natrekken van de potentiele huurder. Opdrachtgever vrijwaart Makelaar van alle aansprakelijkheden.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Makelaar is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten, dat van haar personeel dan wel dat van door haar ingeschakelde derden, in het bijzonder niet voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de overeengekomen huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet en/of via juridische procedures (kunnen) worden verhoogd of verlaagd.
2. Makelaar is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of nalaten van de wederpartij bij de door bemiddeling van Makelaar tot stand te brengen of tot stand gekomen huurovereenkomst.
3. Voor zover Makelaar aansprakelijk is voor schade van Opdrachtgever, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Makelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Makelaar hiervoor verzekerd is. Indien Makelaar niet verzekerd is als hiervoor bedoeld is de aansprakelijkheid van Makelaar beperkt tot twee maal de hoogte van de door Makelaar aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.
4. Opdrachtgever is ermee bekend dat artikel 11a van de Opiumwet is gewijzigd. Op basis van deze wet is een verhuurder onder omstandigheden strafbaar indien er sprake is van een verhuurde ruimte die wordt gebruikt voor opium gerelateerde zaken, waaronder maar niet uitsluitend: hennepteelt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de woonruimte. Makelaar is en wordt nimmer partij in de eventueel overeengekomen huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en Wederpartij. Makelaar treedt enkel op dit bemiddeling.
5. Makelaar is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of nalaten hiervoor door de andere partij bij de door bemiddeling van Makelaar tot stand gekomen huurovereenkomst;
6. Opdrachtgever verklaart en garandeert door middel van ondertekening van de overeenkomst is alle opzichten, gerechtigd te zijn de woonruimte te verhuren en aan te bieden en vrijwaart Makelaar voor alle mogelijke vorderingen van derden ter zake en voor alle door Makelaar ter zake te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
7. Opdrachtgever verklaart er volledig van op de hoogte te zijn dat volgens dwingende wetgeving de huurder van de woonruimte wordt beschermd tegen onder meer opzegging van de huur door de verhuurder en tegen te hoge huurprijzen. Makelaar is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inhoud van de huurovereenkomst.
8. Opdrachtgever vrijwaart Makelaar voor alle schade welke door of vanwege de Wederpartij wordt of is veroorzaakt.
9. Makelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door Wederpartij van de woning en/of het vertrek van de Wederpartij uit de woning aanwezig is. Het is aan Opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de Wederpartij daar op aan te spreken.
10. Beperking van de aansprakelijkheid van Makelaar voor schade van Opdrachtgever in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden geldt niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Makelaar.
Artikel 11: Betaling
1. Opdrachtgever dient bij het indienen van de opdracht het door hem gewenste pakket te kiezen en volledig te betalen. Zonder betaling komt er geen overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Makelaar.
2. Makelaar is bevoegd om bij niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting uit de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aanspraak te maken op vergoeding van zijn schade.
3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Makelaar bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied. Hetzelfde geldt indien Makelaar reeds vóór de intreding van verzuim het redelijke vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet zal voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Het risico voor de gevolgen van opschorting door Makelaar is voor rekening van Opdrachtgever.
4. Enkel indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep is het consumentenrecht van toepassing.
Artikel 12: Faillissement, WSNP, beschikkingsonbevoegdheid
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden heeft uitsluitend Makelaar het recht om de tussen Opdrachtgever en Makelaar gesloten overeenkomst te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst is geboden en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop Opdrachtgever:
a. In staat van faillissement is verklaard;
b. (Voorlopige) Surceance van betaling is aangevraagd;
c. Door beslaglegging wordt getroffen;
d. Onder curatele wordt gesteld;
e. Onder bewind wordt gesteld;
f. Anderszins de beschikkingsonbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest;
g. Bij overlijden van de Opdrachtgever
2. Het door Opdrachtgever betaalde bedrag zal niet worden gerestitueerd.
Artikel 13: Bevoegde rechter, toepasselijk recht
1. Op de tussen Makelaar en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Makelaar, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Makelaar is gevestigd.
Artikel 14: Geheimhouding
1. Het is Opdrachtgever verboden om informatie, die hij ter zake van deze opdracht van Makelaar ontvangt, aan derden door te geven, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,00 per document.
Artikel 15: Overdracht
1. Opdrachtgever verleent door akkoord met de overeenkomst tussen Makelaar en Opdrachtgever bij voorbaat toestemming aan Makelaar om de rechtsverhoudingen die voortvloeien uit de overeenkomst op grond van artikel 6:159 BW geheel of gedeeltelijk over t dragen aan een (of meer) derde(n).
Artikel 16: potentiële huurder
1. Potentiële huurder kan zich via de website www.marktpand.nl en www.marktpand.com aanmelden voor een bezichtiging. Potentiële huurder dient hiervoor zijn/haar naam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten op de website. Deze gegevens worden uiteindelijk doorgegeven aan de Opdrachtgever. Het betreft uitdrukkelijk geen bemiddeling, maar enkel een inschrijving voor woningaanbod.
2. Potentiële huurder gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens wordt gedeeld met de Opdrachtgever. Dit geldt ook voor de bescheiden genoemd in artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden;
3. Potentiële huurder vrijwaart Makelaar van alle aansprakelijkheden;
4. Makelaar bemiddeld niet tussen Potentiële huurder en Opdrachtgever. Makelaar zend enkel gegevens door. Tussen potentiële huurder en makelaar komt geen overeenkomst tot stan