Privacyverklaring

Privacy Statement Marktpand

Inleiding
Marktpand respecteert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’). Bij persoonsgegevens gaat het om alle (herleidbare) informatie over een persoon. In dit privacy- en cookiestatement (hierna: ‘privacystatement’) wordt uitgelegd op welke wijze Marktpand uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel. Het zijn en blijven natuurlijk úw persoonsgegevens. Uw privacy is zowel voor uzelf als voor Marktpand van groot belang.

Verantwoordelijke
Marktpand is in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor een juiste verwerking. Als Opdrachtgever, Wederpartij of in een andere (persoonlijke) hoedanigheid verstrekt u op wettelijke basis, op grond van een overeenkomst of bijvoorbeeld met uw toestemming persoonsgegevens aan Marktpand. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Marktpand.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Marktpand verwerkt verschillende (soorten en categorieën) persoonsgegevens ter uitvoering van haar taken. Dit geldt ook in het geval u zelf (telefonisch) contact opneemt met Marktpand voor bijvoorbeeld vragen over het vinden van een huurwoning, door het invoeren en versturen van uw gegevens via de contactmogelijkheden op de website van Marktpand of door het reageren op een woning bij Marktpand. Marktpand verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement, tenzij Marktpand hiervoor van tevoren uw toestemming heeft verkregen.

Welke persoonsgegevens Marktpand van u verwerkt hangt af van de relatie die u met de Marktpand heeft. Bij de verwerking van gegevens door Marktpand kan worden gedacht aan de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens, zowel voor de zakelijke verhuurder als voor de particulier betrokkene:

– basisgegevens, zoals naam-, adres-, woonplaats- of kantoorgegevens
– telefoonnummers;
– overige contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
– geslacht, geboortedatum, leeftijd, nationaliteit en burgerlijke staat;
– financiële gegevens, zoals rekeningnummer, creditcardnummer en inkomensgegevens;
– strafrechtelijke gegevens, waaronder tuchtrechtelijke gegevens worden begrepen;
– werk- of arbeidgerelateerde gegevens, zoals arbeidsovereenkomst;
– gegevens betreffende uw bezoek aan de website van Marktpand en het gebruik van de daarop beschikbaar gestelde tools;
– alle overige persoonsgegevens die aan Marktpand worden verstrekt of die Marktpand kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacystatement worden vermeld.

Doel verwerking persoonsgegevens
De doeleinden waarvoor Marktpand uw persoonsgegevens verwerkt, hangen nauw samen met haar taakuitvoering, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. De in dit privacystatement genoemde (soorten en categorieën) persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden door de Marktpand worden gebruikt, te weten:
– het uitvoeren van haar kerntaken;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– het voldoen aan en naleven van juridische en wettelijke verplichtingen;
– interne en externe communicatieactiviteiten;
– informatievoorziening;
– werving en selectie (sollicitatie);
– voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van haar website of om de website te analyseren en te verbeteren;

Grondslagen verwerking persoonsgegevens
Marktpand verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen, bedoeld en vastgelegd in artikel 6 van de AVG:
– het voldoen aan een wettelijke verplichting;
– de uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Met wie deelt Marktpand persoonsgegevens?
Marktpand schakelt derden in voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar wettelijke taken, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Hierbij valt te denken aan het afnemen van diensten van een IT-leverancier, van een leverancier voor communicatiediensten. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkers’. In geen geval verkoopt Marktpand uw persoonsgegevens aan derden.

Indien door Marktpand ingeschakelde derde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze gegevens namens en in opdracht van Marktpand verwerken, wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen Marktpand en deze derden gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Marktpand legt de in dit privacystatement genoemde verplichtingen op basis van de AVG dus ook contractueel op aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van haar wettelijke taken, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Op deze manier waarborgt Marktpand dat ook een derde partij passende maatregelen neemt om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd, verwerking plaatsvindt enkel voor de in dit privacystatement genoemde doelen en uitsluitend op basis van de bijbehorende grondslagen.

Daarnaast kan Marktpand persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens
Marktpand hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Marktpand kan niet genoeg benadrukken dat het hierbij gaat om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens tegen o.a. verlies, vernietiging, ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik. De zorgvuldigheid die Marktpand betracht bij het omgaan met uw persoonsgegevens brengt met zich mee dat binnen Marktpand enkel daartoe geautoriseerde personen bevoegd zijn om uw gegevens in te zien en te verwerken.

Op deze plaats merkt Marktpand op dat uw persoonsgegevens in beginsel in Nederland worden verwerkt. Marktpand zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd.

Marktpand draagt er zorg voor dat afspraken over afdoende beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met door haar ingeschakelde derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Marktpand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van onze verwerking en met inachtneming van gestelde termijnen in wet- en regelgeving. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen voor Marktpand verschillende (wettelijke of contractuele) bewaartermijnen gelden.

Privacyrechten betrokkenen
Met de AVG wordt een uitbreiding gegeven aan bestaande privacyrechten van betrokkenen. Marktpand gaat veilig en zorgvuldig om met uw gegevens. De persoonsgegevens die Marktpand gebruikt, zijn en blijven natuurlijk van u. Uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Marktpand via onderstaande contactgegevens. Marktpand merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn. Er wordt bij ieder individueel verzoek een afweging gemaakt tussen de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van Marktpand en uw rechten als betrokkene.

Uw verzoeken, zoals hiervoor bedoeld, kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘uitoefenen privacyrechten betrokkenen’ richten aan:

Marktpand
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
info@marktpand.nl

Om zeker te zijn dat Marktpand op basis van uw verzoek de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan het voorkomen dat u ter verificatie wordt gevraagd om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs over te leggen, waarbij uw BSN-nummer en uw pasfoto zijn afgeschermd. Marktpand neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Marktpand zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Marktpand houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Marktpand houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Marktpand verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Marktpand te vergroten en om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website, maakt Marktpand gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op de website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. De gegevens die in de op de website van Marktpand geplaatste cookies worden opgeslagen, zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon. Evenmin wordt er bij deze cookies gebruik gemaakt van persoonsgegevens. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment stopzetten of weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Voor het meten van statistieken maakt Marktpand op haar website gebruik van Google Analytics. Hiermee kan Marktpand, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends volgen en rapportages verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Marktpand geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, waarbij een IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegestuurd. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en links van of naar derden. Marktpand heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Marktpand verwijst u hiervoor terug naar het onderwerp ‘Gebruik social media’ in dit privacystatement.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen privacystatement
Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen in de techniek of in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zal Marktpand u daarover informeren via de website. Het meest actuele privacystatement vindt u op de website www.marktpand.nl waarbij de datum van de laatste wijziging is aangegeven. Het is raadzaam om de website van Marktpand met enige regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

MijnHuurdossier
Bij bemiddeling van een woonruimte hebben wij van potentiële huurder(s) meerdere gegevens nodig om na te gaan of de persoon de woning kan huren. Omdat wij veilig met uw gegevens om willen gaan, werken wij samen met MijnHuurdossier.

Via MijnHuurdossier kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten op een veilige en efficiënte wijze versturen naar Marktpand. MijnHuurdossier is een onderdeel van Huurcheck Nederland BV (hierna Huurcheck).
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens worden geregistreerd in MijnHuurdossier en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Makelaars gebruiken uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te (ver)huren. Een overzicht van alle geregistreerde makelaars treft u aan op www.huurcheck.nl/zoek-makelaar

Persoonsgegevens die Huurcheck verwerkt
Huurcheck verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van MijnHuurdossier en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens en documenten die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, documenten te uploaden en in berichten naar de makelaar
• Identiteitsgegevens
• Locatiegegevens
• Het zoekprofiel en woonwensen
• De reden van (ver)huur
• Inkomensgegevens
• Gezinssamenstelling
• Wanneer een bemiddeling tot stand komt de gegevens van de huurovereenkomst en digitale ondertekening
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Huurcheck verwerkt Huurcheck en haar geregistreerde makelaars verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de volgende bijzondere taken ter verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid.
• Kredietwaardigheidscheck via EDR, Experian, Focum, ConsumatriX
• Insolventiecheck via BKR
• Identiteitscheck via BKR Online ID
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning doet GelukkigHuren deze checks. Het is de zorgplicht van de makelaar om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik, waardoor deze checks worden uitgevoerd zodra een bemiddeling tot stand komt. Dit gebeurt door de persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en ID-nummer) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

Waarom we gegevens nodig hebben
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het gericht aanbieden van huurwoningen
• Realiseren van een bemiddeling
• Opmaak van de huurovereenkomst
• Met u communiceren

Beveiliging en bewaartermijn
Huurcheck en haar geregistreerde makelaars zullen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld de duur zijn van de overeengekomen huurtermijn in een huurovereenkomst en minimaal de termijn die de Belastingdienst hieraan geeft.

Delen met anderen
U heeft zelf de regie over uw persoonlijke dossier in MijnHuurdossier. U bepaalt welke gegevens met wie worden gedeeld. Met de makelaars die uw gegevens verwerken en zijn aangesloten op MijnHuurdossier, sluit Huurcheck een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden met belanghebbenden voor de uitvoering van een succesvolle bemiddeling zoals bijvoorbeeld de partijen die in een huurovereenkomst worden opgenomen zijnde de huurder, verhuurder en beheerder. Huurcheck Nederland gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huurcheck Nederland B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar service@huurchecknederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huurcheck Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Huurcheck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice via 088-1235050 of via service@huurchecknederland.nl . Huurcheck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen in MijnHuurdossier:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde (versleutelde) internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
– De makelaars die uw gegevens ontvangen werken met applicaties die door Huurcheck zijn ontwikkeld en op eenzelfde wijze zijn beveiligd als MijnHuurdossier De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: M1607864

Vragen over Mijnhuurdossier?
Uw vragen over de software en privacyverklaring stelt u aan Huurcheck. Contractgegevens treft u aan op www.huurcheck.nl

Vragen & contact
Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacystatement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Marktpand met uw persoonsgegevens omgaat, dan komt Marktpand graag met u via voornoemde gegevens in contact. Marktpand streeft ernaar om met u in onderling overleg tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, blijft u ontevreden over de wijze waarop Marktpand omgaat met uw persoonsgegevens of bent u het niet eens met de uitkomst van of reactie op uw verzoek, dan kunt u als vervolgstap contact opnemen met onder andere de AP.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op 21 oktober 2019